A password will be emailed to you. You will be able to change your password and other profile details once you have logged in.


Биография на проф. Алексей Савов PhD

Началник

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Средно: 95 гимназия с изучаване на руски  език, София - 1979 година.

- Висше: СУ „Св. Климент Охридски” Биологически факултет” , Профил „Молекулярна биология”, специалност „Генетика” София (1984 - 1989 г.) Магистратура в областта на бактериалната генетика

- Медицинска СПЕЦИАЛНОСТ: медицинска биология  (2006 г.).

НАУЧНА СТЕПЕН: 

Доктор (1997 г.)., дисертация на тема: “Молекулни характеристики на муковисцидозата в България”  - под ръководството на проф. Д-р Любородна Калайджиева.

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ:

- 1981 г. – 1984 г. – СНС гр. София. Администратор на Операционни системи.

- 1989 г. - 2003г. специалист към Институт по Генно инженерство под ръководството на академик Атанас Атанасов

-  2003 г. специалист към Лаборатория по Молекулярна патология  СБАЛАГ “Майчин дом”;

- 2007 г. асистент към Лаборатория по Молекулярна патология СБАЛАГ “Майчин дом”;
- От април 2009 г. Доцент по Молекулярна Генетика

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

- Курс по „Бактериална генетика” ICGEB Триест Италия
- Сертификат “Accreditation in genetic testing laboratories” EuroGentest;

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:

- 1993 г. – Centre Départemental de Transfusion Sanguine, Brest, France.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В КАТЕДРАТА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, МУ – СОФИЯ:

- студенти по медицина;
- обучение на английски език (студенти медицина);
- лекции в курсове за СДО и СДК - „Основен курс по АГ”, „Пренатална диагностика на наследствените болести”, „Безплоден брак и асистирана репродукция”, Гинекологична ендокринология”.

ДРУГА ЛЕКТОРСКА ДЕЙНОСТ:

- Лекции в обучителни курсове на БАУАГ (Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията) и БАУМ (Българска асоциация по ултразвук в медицината).
- Лекции в Катедра по “Клинична лаборатория” МУ София

- Лекции в СБАЛДБ  МУ София

- Лекции в катедра по „Биохимия” МУ София

- Титуляр на курс по  „Медицинска антропология” към катедра по антропология на СУ „Св. Климент охридски”

- Титуляр на курс по  „ДНК идендификация ня индивида” към катедра по антропология на СУ „Св. Климент охридски”

- Ръководител  и консултант на  28 дипломни работи за придобиване на магистърска степен

НАУЧНИ ТРУДОВЕ:

- ръководство – Медицинска генетика в клиничната практика. Ръководство за лекари и студенти. Издателска къща CIELA София (1999).

- ръководство  - ДНК анализ. Избрани методи и клинично приложение. ВМИ Плевен (2000).

- публикации в пълен текст в списания – 57;

- публикации в пълен текст в сборници от конгреси – 6;

- резюмета от участие в конгреси, публикувани в списания – 16;

- резюмета от участие в конгреси, публикувани в сборници – 54;

- доклади на национални и международни форуми – 8

общ импакт-фактор на трудовете – 127.39; индивидуален импакт-фактор – 14,591;

(данните са до 2008 година)

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ
Тема на проектаГодинаОрганизация
1„Генетични основи на муковисцидозата в България”1991ОНТ грант К-6/91
2„Генетични основи на муковисцидозата в България1991Фондация „ЕВРИКА” L-1*91
3Cystic fibrosis in Bulgaria.1991-1993UNIDO, 91/107
4„Генетични аспекти на нарушенията на вътресъдовата хомеостаза при пациенти с наследствен ангиоедем” 1993НФ „Научни изследвания” Л-305/193
5EC Concerted Action for CF Research and Therapy1992-1995EC Grant, ERBBMH 1 CT 92-391
6Parallels in the biological and social history of gypsies.1997Edith Cowan University
7Molecular basis of the most common inherited disorders in Bulgaria and Yugoslavia1998-2000The Ministries of Science and Education of Bulgaria and Yugoslavia
8Towards the Eradication of Galactokinase deficiency-related blindness in Bulgarian children1999-2000"A.Bruppacher-Sonderstiftung" Foundation, Switzerland
9Imрroving of Practical Skills in Molecular Biology and analytical biochemistry in medical training2001-2003Leonardo da Vinci, pilot project No BG/00/B/F/PP/ 132100
10Genotype-phenotype correlations in patients with spinal muscular atrophies, Charcot-Marie-Tooth disease and Wilson disease from Bulgaria and India2002-2005Governmental Indo-Bulgarian S&T Cooperation Programme; L1206/2002-2005
11Comparative population and monitoring research on Gentoo penguins in Antarctica2002-2005INTAS 01-0517/2002-2005
12The Role of Protease inhibitors in development for the treatment of HIV-1 infection2003-2004National Science Fund, Ministry of Education and Science; L1303/2003-2004
13Фенотипна характеристика и генна локализация на рядък наследствен синдром в голямо инбредно циганска семейство.1995-1997МОНТ –Л49
14Синтез на нови кумаринови производни, насочени към анти – HIV интегразна активност. Сканиране на новосинтезираните кумаринови производни в клетъчни култури.2002МУ-31/2002
15Приложение на високополимолфни ДНК маркери за пресимптомна диагностика в рискови семейства с болестта на Wilson в България1998МУ-28/1998
16По-нататъшно изследване на ролята на генетичните фактори за клиничния ход на инфекцията с HIV-12000МУ-16/2000
17Изследване честотата на генетично обусловена резистентност към HIV-1 инфекция в случайна извадка от Българската популация.1999МУ – 19/1999
18Проучване ролята на полиморфизми в гени XRCC1 и XRCC3 за развитието на ранните лъчеви реакции при карцином на маточната шийка и ендометриума2006МУ – 28/2006
19Изследване на митохондриалното разнообразие в Българската популация за целите на съдебно-медицинската практика и популационната генетика в България2006МОНТ –Д-01-839/2006
20Полиморфизъм на андрогенния рецептор в клинични и контролни групи от българската популация – опит за корелация на генотипни с фенотипни характеристики2005-2007МОНТ. № Л1504/2005
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА: 

- European Cystic Fibrosis Network – представител за България

- European Society of Human Genetics
- Член на УС на БАУАГ.

РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ: 

- Редакционна колегия на Български медицински журнал

ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ: 

- Член на експертна група по изготвяне на стандарти по „Медицинска генетика” към МЗ

- Член на академичния съвет на МУ София 

- Член на Специализирания съвет по Редки болести към МЗ 

 

НАГРАДИ: 

Грамота от Национален фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието за колектива на проект „Генетични основи на муковисцидозата в България” 1991-1994 г.

 

Сертификат за качество  от Министерство на образованието по Програма на ЕС за професионална образование и обучение BG/00/B/F/PP-132100.